photographs by Douglas Herr
family Anatidae: genus Aythya

Canvasback (Aythya valisineria)
Redhead (Aythya americana)
Common Pochard (Aythya ferina)
Ring-necked Duck (Aythya collaris)
Tufted Duck (Aythya fuligula)
Greater Scaup (Aythya marila)
Lesser Scaup (Aythya affinis)

all photographs Copyright (C) Douglas Herr
last updated 07 June 2022