photographs by Douglas Herr
Mimidae: Sage Thrasher (Oreoscoptes montanus)

<< >>
Sage Thrasher, Lake County Oregon - Copyright (C) 2018 Douglas Herr