photographs by Douglas Herr
Phasianidae: Wild Turkey (Meleagris gallopavo)

<< >>
Wild Turkey, Sacramento County California - Copyright (C) 2004 Douglas Herr