photographs by Douglas Herr
Phasianidae: Wild Turkey (Meleagris gallopavo)

<< >>

Wild Turkey, Sacramento County California - Copyright (C) 2020 Douglas Herr