photographs by Douglas Herr
Sittidae: Pygmy Nuthatch (Sitta pygmaea)

<< >>
Pygmy Nuthatch, Sierra County California - Copyright (C) 2014 Douglas Herr