photographs by Douglas Herr
Strigidae: Northern Saw-whet Owl (Aegolius acadius)

<< >>
Northern Saw-whet Owl, non-releasable captive - Copyright (C) 2009 Douglas Herr