photographs by Douglas Herr
Threskiornithidae: White-faced Ibis (Plegadis chihi)

<< >>
White-faced Ibis, Yuba County California - Copyright (C) 2008 Douglas Herr