photographs by Douglas Herr
Threskiornithidae: White-faced Ibis (Plegadis chihi)

<< >>

White-faced Ibis, Yolo County California - Copyright (C) 2020 Douglas Herr