photographs by Douglas Herr
Leporidae: Eastern Cottontail (Sylvilagus floridanus)

<< >>
Eastern Cottontail, Evanston Illinois - Copyright (C) 1971 Douglas Herr