photographs by Douglas Herr
Sacramento County: Botta's Pocket Gopher (Thomomys bottae)

Botta's Pocket Gopher #01, Sacramento County California - 21 December 2014
return to top

Botta's Pocket Gopher #02, Sacramento County California - 21 December 2014
return to top

Botta's Pocket Gopher #03, Sacramento County California - 21 December 2014
return to top

Botta's Pocket Gopher #04, Sacramento County California - 21 December 2014
return to top

all photographs Copyright (C) Douglas Herr
last updated 06 July 2023