photographs by Douglas Herr
Accipitridae: White-tailed Kite (Elanus leucurus)

<< >>
White-tailed Kite, non-releasable captive - Copyright (C) 2015 Douglas Herr