photographs by Douglas Herr
Turdidae: Mountain Bluebird (Sialia currucoides)

<< >>
Mountain Bluebird, Lake County Oregon - Copyright (C) 2017 Douglas Herr